Nikos Papageorgiou

Nikos Papageorgiou is vice president of solutions at Slync.io.